Faculty


डॉ0 विपिन प्रताप गौतम प्राचार्य

हिन्दी विभाग :

क्रम संख्या  नाम                        पद
1.  डॉ0 (श्रीमती) कमलेश शर्मा                         एसो0प्रो0 / प्रभारी
2.  डॉ0 सम्राट शर्मा                         असि0प्रो0
3.  डॉ0 सीमा गुप्ता                        असि0प्रो0
4.  श्री रामभरोसे                         असि0प्रो0

अंग्रेजी विभाग :

क्रम संख्या  नाम                        पद
1.  श्रीमती अनीता शर्मा                         एसो0प्रो0 / प्रभारी
2.  डॉ० श्रीमती इन्दु अरोरा                         एसो0प्रो0
3.  डॉ0 (श्रीमती) पारूल जैन                        असि0प्रो0
4.  डाँ० (श्रीमती) अर्चना त्यागी                         असि0प्रो0

राजनीतिक विज्ञान विभाग :

क्रम संख्या  नाम                        पद
1.  डॉ0 (श्रीमती) अलका तोमर                         एसो0प्रो0 / प्रभारी
2.  डॉ0 (श्रीमती) शिखा जैन                        असि0प्रो0
3.  डॉ0 राजेश चन्द्र पालीवाल                        असि0प्रो0
4.  श्री बिजेन्द्र सिंह                         असि0प्रो0

अर्थशास्त्र विभाग :

क्रम संख्या  नाम                        पद
1.  डॉ0 सुरेश कुमार महला                        असि0प्रो0 / प्रभारी
2.  श्री सुरजीत सिंह                         असि0प्रो0
3.  श्री सन्दीप पोसवाल                        असि0प्रो0
4.  रिक्त                          

समाज शास्त्र विभाग :

क्रम संख्या  नाम                        पद
1.  श्रीमती अनीता रानी गुप्ता                        एसो0प्रो0
2.  डॉ0 विजय कुमार                        एसो0प्रो0

संस्कत विभाग :

क्रम संख्या  नाम                        पद
1.  डॉ0 (श्रीमती) सुनीता कुमारी                        एसो0प्रो0

इतिहास विभाग :

क्रम संख्या        नाम                             पद
1.        श्रीमती रीमा                              एसो0प्रो0